Friday, July 13, 2012

Cornelis Over de Linden: part of bio + his library

bron (source): P.C. Molhuysen en P.J. Blok (editor), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 (New Dutch biographical dictionary, part 6). A.W. Sijthoff, Leiden 1924Dutch:

LINDEN (Cornelis Over de), geb. 11 Jan. 1811 in den Helder, aldaar gestorven in 1874, zoon van Jan Over de Linden, scheepstimmerman, en Antje Goedmaat. De vader ‘deed’ niet aan godsdienst, de moeder was ultra-Calviniste. Mede door gedwongen kerkgaan kreeg de jongen een hekel aan kerk en geestelijkheid. Van zijn vader en grootvader erfde hij het denkbeeld van oudfriesche afkomst. Hij leerde bij zijn vader den scheepsbouw. Op zijn 19e jaar deed hij een reis van drie jaar naar Spanje, de Kaap en China. In 1838 werd hij modelwerker bij de Marine, in 1848 opzichter bij de houtzaagmolen, in 1857 eerste meesterknecht. Hij verstond de geheimen van de scheepsbouwkunst, schreef een boek over den nieuwen vorm van een schip en maakte vele plans en modellen van schepen. Hij las werken over geografie, godsdienstgeschiedenis, wijsbegeerte en vrijmetselarij. Trotsch op zijn vrijdenken stevende hij stoutmoedig het onbekende te gemoet. De gevluchte saksische boekbinder Ernst Stadermann, die revolutionnaire gevoelens had en vele talen kende, oefende invloed op hem uit. Hij schreef allerlei onuitgegeven traktaten van wijsgeerigen en maçonnieken inhoud, waarin hij te keer ging tegen kerk en wetenschap. Gedreven door frieschen stamtrots en door een vurig chauvinisme studeerde hij in de oude friesche wetten en de noorsche talen. Zijn droomen wilde hij vastleggen in een document, dat men een frieschen bijbel zou kunnen noemen.

http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu06_01/molh003nieu06_01_1460.php
http://www.humanitarisme.nl/personen/index.php?m=family&id=I40726


English:

LINDEN ( Cornelis Over de), born January 11 1811 in Den Helder, died there in 1874, son of Jan Over de Linden, shipwright, and Antje Goetmaat.

The father did not 'practise' religion, the mother was an ultra-Calvinist. Partly because of being forced to go to church the boy started hating church and clergy.

From his father and grandfather he inherited the idea of old Frisian descent.

From his father he learned about shipbuilding.

When he was 19 he made a trip for three years to Spain, the Cape (of Good Hope) and China.

In 1838 he became a model worker in the Navy, in 1848 superintendent of the sawmill, in 1857 first foreman.

He knew the secrets of the art of shipbuilding, wrote a book about the new shape of a ship and made many designs and models of ships.

He read books on geography, religion, history, philosophy and Freemasonry.

Proud of his free thinking he strode boldly to meet the unknown.

The Saxon refugee Ernst Stadermann, a bookbinder who had revolutionary feelings and knew many languages, exerted an influence on him.

He wrote many unpublished philosophical treatises on philosophy and Freemasonry, in which he railed against church and science.

Driven by Frisian tribal pride and by an ardent patriotism, he studied the old Frisian laws and Nordic languages.

He wanted to record his dreams in a document that one could call a Frisian Bible.-+-+-+-+-+-
The library of Cornelis Over de Linden (according to the auction catalog as published by Beckering Vinckers (1877) and G.J. van der Meij (1978)1. Bespiegelingen over de Grieken, 2 dln. (1788)
(philosophical reflections on the Greeks)


2. Koning Altman, Mackenzie: De vereenigde Staten van N. Amerika. (1872)
(about the history of the USA)


3. Penn, Handboek der schoone bouwkunst. (1840)
(fine architecture)


4. Morgenster Meetkunst (1703, 1704, 1820)
(geometry)


5. Arend, Vaderlandsche geschiedenis, (tot 1581) 2 dln. (1857)
(history and prehistory of the Netherlands)


6. Zimmerman, De Wonderen der Voorwereld. ( 2e druk 1866)
(popular presentation of the history of creation)


7-13. De Aardbol, 7 dln. (ieder op zich zelf compleet). (1850)
(magazine about geography and ethnography)


14. Natuurkunde, 3 deelen.
(physics)


15. Obreen, Scheepsbouwkunde 2 dln.
(shipbuilding)


16. Du Hamel du Monceau, Grondbeg. der scheepsbouw, 1 deel. (1757)
(shipbuilding/science of shipwright)


17. Tooneel der vereenigde Nederlanden, 2 dln. (1745)
(about Dutch landscapes)


18. Heine, Reis om de Wereld naar Japan. (1856)
(voyage around the world to Japan)


19. Clavel, Geschiedenis der Vrijmetselarij. (1843)
(history of Freemasonry)


20. Kaarten der provincien van Nederland. (plano.)
(maps of the Dutch provinces)


21. Moll, Vormkracht der Aarde. (1820)
(the evolution of mankind by the forces of nature)


22. Bijbelsch Magazijn, 1 deel. (2e druk 1869)
(Biblical magazine)


23. Titsingh, Bijzonderheden over Japan, 2 dln. (1824)
(about Japanese culture)


24. Beknopte alphabetische beschrijving van Nederland, 1 dl.
(concise alphabetical description of the Netherlands)


25. J. Barrow, Reizen in China, 2dln. (1804)
(travels in China)


26. Bursieux, Snoeijen der fruitboomen.
(about pruning of fruit trees)


27. Krook Tuinboek. (1872)
(garden book)


28. Album der Natuur, 2 dln. (1853)
(about knowledge of nature)


29. v. Lennep, Vermakelijke Spraakkunst (1865)
(amusing grammar)


30. Arkstee, Nijmegen de oude hoofdstad der Batavieren (1733, 1738, 1788)
(about Nijmegen, the old capital of the Batavians)


31. Volksmeetk. en Werktuigk. door de M. tot N. v. 't Alg. 2 dln. (1822)
(folk geometry and mechanics)


32. Bernstein, Boven lucht en wolken. (1857)
(about our solar system)


33. G. Bancroft, Gesch. der Ver. St. van Noord-Amerika. (1873)
(history of the USA)


34. Alexander de M. De Bijbel in haar eigenlijke waarde, 2 dln. (1859) (deel 1 en 2 over het Oude Testament)
(about the 'real' value of the Bible)


35. John v. Smit, Beschrijving van Indie Ao 1638.
(India/ East India Company)


36. Abbe Terson, Het einde der oude en het begin eener nieuwe wereld. (1839)
(end of the old, beginning of the new world / rationalism/ criticism of Christianity)


37. Volney, de Ruinen. (1796, 1924)
(Dutch translation from French. Previously owned by Ernst Stadermann, but someone tried to remove his name from the book)


38. Mercier, Het jaar 2440 in 3 deelen. (1794)
(from French. Fantasy novel about the future in the year 2440)


39. Weiland, Nederduitsche Spraakkunst (1805, 1829)
(German grammar)


40. Elsner, Galvanische vergulding en verzilvering. (1856)
(about galvanic gilding and silve-plating)


41. Meijer's Woordenschat
(Old Frisian vocabulary)


42. De Aarde en hare volkeren (blad 1-52)
(ethnology)


43-47. Onze Tijd, 22 deelen met 1 Kronijk (gebonden) en 1 jaargang in afleveringen
(a chronicle of modern times = 19th century)


48. P. Harting, De macht van het kleine zigtbaar. (1849)
(about the geological and geographical spread of polyps, foraminifera and diatoms)


49. Fokke Simonsz. Lucifer. (1799, 1835)
(about the history of Lucifer. A book not liked very much by the orthodox Christians, and the writer lost his money and reputation)


50. Meilink, Lessen over Scheikunde
(chemistry lessons)


51. De Vries & te Winkel, Woordenlijst der Nederl. Taal. [1872]
(Dutch dictionary)


52. De Fr.-Eng.-Russ.-Oorlog in 2 deelen (Plaatwerk)
(about the French-English-Russian war)


53. Bernstein, Het leven der planten, menschen en dieren (1866).
(biology)


54. Cremer, Hanne de freule. (1873)
(about the right to strike for factory workers)


55. Atlas door Geerling. (1859)
(atlas)


56. De Haan Hettema, Emsiger Landregt. (1830)
(about old Frisian - Emsiger- land rights)


57. Hoeufft, Taalk. aanwijz. op Oudfriesche woorden 2 dln.
(linguistic notes on Old Frisian words)


58. Epkema, Woordenboek op Gijsbert Japicx.
(Old)( Frisian dictionary, based on the works of Gijsbert Japicx. Socalled purchased by CodL for translating his family chonicle. He claims that with the help of this dictionary, he could almost read Halbertsma's "Lape koer fen gabe schroer"...


59. Worp van Thabor, Kronijk van Friesland 2 dln. Zie ook 62 (handschrift).
(16th century chronicle of Friesland)


60. Van Richthoven, Alt Friesisch Woerterbuch. (1840)
(Old Frisian dictionary)


61. Wilh. Gesenius, Palaeographische Studien Ueber Phoenicische und Runenschrift. (1835)
(about ancient Phoenician and Runic script)


62. Worp van Thabor, Kronyk van Friesland (1 deel in handschrift.) Zie ook: 59 (Uitgave).
(16th century chronicle of Friesland)


63. Rask, Angelsaksisk Sproglaere. (1817)
(about Anglo-Saxon grammar, in Danish)


64. De Haan Hettema, Proeve van Friesch en Nederlandsch woordenboek. (1832)
(Frisian-Dutch dictionary)


65. Bemaerkningen om en steenoxe med Runeneinskrift.
(about the rune script, in Danish . Purchased by CodL on the advice of others to be able to read his family chronicle, heh)


66. Asega Buch, ein Altfris. Gesetsbuch der Ruestringer (1805).
(Asega Book; old Frisian Law book of Rüstringen)


67. Wisdom, Handbook of Anglo-Saxon Rootwords.


68. Hoeufft, Oudfriesche spreekwoorden.
(Old Frisian sayings)


69. Goldschmidt, Der Oldenburger in Spraeke & Spreeckwort.
(language and sayings of Oldenburg, written in the Low German dialect)


70. Rask, Friesische Spraakleer. (1825)
(Frisian grammar, in Danish)


71. Rask, Oud-Noordsche spraakleer.
(Old Norse grammar)


72. Fischer & Lipmason, Spraakleer, Deutsch & Schwed.
(German grammar, in German)


73. Hettema, Handleiding tot het lezen der Friesche taal. (1829)
(concise manual for easy reading and understanding the Old Frisian language)


74. Oelrichs, Helgolands Woordenboek.
(dictionary of the Helgoland language)


75. Frederiksen, IJslandsch leesboek.
(Icelandic storybook)


76-77. Kramers Woordentolk (2. ex.)
(translation and explanation of foreign words that are needed daily for certain professions)


78. Streckfuss, Gesch. der Wereld. 75 afl. (1866)
(history of the world)


79. Jaarboekje voor de leden van het Koninkl. inst. voor Ingenieurs.
(annual report for engineers)


80. Erdbrink, 3-tal merkw. tafereelen uit de Geschiedenis (1854).
(memorable historical events of Noordholland)


81. Revue des familles 1831.
(French magazine)


82. Agron, Fransch leerboek. (1834)
(French school book/textbook)


83. Le Rollin de la jeunesse, ou Morceaux choisis des Histoires ancienne et romaine, précédés d'un abrégé de la vie de Rollin 2 dln. (1816)
(French book with excerpts of ancient (and) Roman stories and ancient Roman, preceded by a short life of Le Rollin.


84. Fasquelle, Louis, Les aventures de Télémaque : fils d'Ulysse (1852)
(French book about the Adventures of Telemachus, son of Ulysses. Fénelon tells of the wanderings of Telemachus, accompanied by Mentor, avatar of Minerva - the pretext of a moral and political teaching, which was also seen at the time, as a satire of the reign of Louis XIV, depicted as Idomeneo)


85. Caspard, Dict. fr. allem. & allem-fr. (2 dln.)
(French-German dictionary)


86. Emile v.d. Burgh, Le roi Margot (voor 1838)
(French book about the 'King' Margot, ie. Villars the musician)


87. Bomhoff, Ned-Eng. en Eng-Ned. Woordenb. (2 dln.)
(Dutch-English / English-Dutch dictionary)


88. Calisch, Brievenboek in 4 talen
(letterbook in 4 languages)


89. Lacroix, Elemen[t]s de Geometrie (1799)
(geometry)


90. P. Massuet, Elements de la philosophie 1752
(about modern philosophy)


91. Eliakim, Les Italiens, la politique et Rome. Introduction à l'évangile primitif (1860)
(about Italians, Roman politics and an introduction to the early Gospel)


92. Volney, les Ruines (1826,1839)
(the French edition, and an important book in connection with the OLB)


93. Polyglotte, Jaarg. 1861-63. (ongebonden) 1864 in afleveringen.
(in French, about several languages)


94. Revue des deux Mondes, 12 afl. (1829 en later)
(The Revue des Deux Mondes was founded on August 1, 1829 by Francois Buloz to provide a forum for ideas in France in relation to other countries in Europe and the Americas in particular. This French magazine is the oldest still existing magazine in Europe.


95. Callet, Logar. tafelen (1795)
(logarithmic tables, in French or German)


96. Samuel Johnson, The History of Rasselas, Prince of Abyssinia. (1759)
(important: think of the story of Barlaam and Josephat. Josephat was the Christianized versian of Buddha (OLB Jes-us/Fris-en/Buda), Barlaam was his Ethiopian friend. Barlaam is said to come from Sinaar which is often located in Ethiopia/Abyssinia. Rasselas lived the life of Josephat/Jes-us, but now it takes place in Barlaam's country Ethiopia)


97. Murray, Eng. Spraakkunst. (1816)
(English grammar)


98. William Newton, London in the Olden Time (1827)
(a topographical and historical memoir of London, Westminster, and Southwark)


99. Roorda van Eijsinga, Maleische Spraakkunst.
(Malaysian grammar)


100. Schlosser, Alg. Gesch. (7 afl.). (1856-1860)
(about general history)


101. Wereldkaart van v. Wijk-Roelandsz.
(worldmap)


102. Het nieuws van den dag. 1870-'71-'72.
(daily news)


103. De Friesche Courant
(Frisian newspaper)


104. Een pakje Fransche lectuur
(a parcel containing French literature; unknown)


105.Een pakje Hollandsche lectuur.
(a parcel containing Dutch literature; unknown)


106-107. 2 Photographische afbeeldingen van Schepen.
(photos of ships)


108. Wassenbergh Friesche tongval (1802, 1806).
(about the Frisian dialect)


109. Dict. Fr-Nederl. & Nederl-Fr.
(French-Dutch/Dutch-French dictionary)


110. Schroeder Steinmetz, algem. Aardrijksk. (1835)
(general geography)


111. 1 Pakje diversen.
(parcel with all kinds of things)


112. 1 id. id.
(unknown)


http://rodinbook.nl/veilingoverdelinden2.html

No comments:

Post a Comment